Yhdistämällä teknisen arkkitehtuurin suunnittelun, tietojohtamisen ja käyttäytymistieteet, voidaan toteuttaa kokonaisvaltaisia liiketoimintamalleja. Näin ohjelmointirajapinnasta eli APIsta saadaan kaikki hyöty irti. Tieto muuttuu arvokkaaksi vasta kun sitä voidaan hyödyntää.

Toteutimme vuoden 2018 aikana Digitalialle projektin, jonka tavoitteena oli tuottaa liiketoimintasuunnitelma Kansalaisarkiston kaupallistamiselle. Digitalia on Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulun (XAMK), Helsingin Yliopiston ja Kansallisarkiston yhteinen tutkimuskeskus.

Digitalia – tieto käyttöön API:en avulla

Osaango Oy:n osuuteen kuului konsultoiminen liiketoiminnassa, tuotteistamisessa, IT-arkkitehtuurissa ja palvelumuotoilussa. Tarjosimme projektiin myös tuntemustamme tietojohtamisesta, ja sopivasti tähän projektiin, meiltä löytyi myös erityisaloina arkistoinnin ja sukututkimuksen osaamista. Yhteistyökumppaninamme projektin alkuosassa toimi tuotejohtamiseen erikoistunut Contribyte Oy.

Aluksi "Kansalaisarkisto" -nimellä ja tavoitteella kulkenut hanke rakentui palvelumuotoiluprosessin ympärille. Hanke eteni siten, että jokaisessa vaiheessa muodostettiin liiketoimintamalli, jota tarkennettiin hankkeen aikana ainaymmärryksen karttuessa. Toisena viitekehyksenä oli Lean Startup. Projektin lähtökohtina olivat Digitalian esittelemien teknisten ratkaisujen kokoaminen hyödynnettäviksi arkistoinnissa, erityisesti tiedostomuunnoksissa asiakirjojen pitkäaikaissäilytystä varten, sekä näiden innovaatioiden kaupallistaminen. Projektin aikana käytimme menetelmänä paljon mm. tehokasta työpajakäytäntöä, johon osallistui myös yhteistyötahojen edustajia.

Ensimmäinen vaihe: Lähtötilanne ja kartoitus

Projektin alussa tutustuttiin kuvattuun ekosysteemiin ja muodostettiin asiakasryhmät sekä asiakaspolut. Kirjattiin aineettoman pääoman resurssit, tehtiin kartoitus markkinatilanteesta ja selvitettiin tavoitteet organisaatiotasolla sekä juridiset rajoitteet. Ensimmäinen vaiheen lopputuloksena syntyi kuvauslähtötilanteesta eli määrittelyt reunaehdoista, asiakassegmentin tarpeista, kilpailutilanteesta sekä suositukset erikseen selvitettävistä asioista.


Toinen vaihe: Liiketoimintamallista uusiin integraatioihin


Hankkeen toisessa vaiheessa työpajoissa haastateltiin asiakassegmenttien edustajia ja muodostettiin asiakaspersoonat sekä mainokset eri segmenteille. Laadittiin myös liiketoimintamalli, jonka työstämisen aikana käsityksemme muuttui merkittävästi. Tavoite hioutui ja uudeksi suunnaksi otettiin löytää liikeidea, jossa voitaisiin hyödyntää myös muita Digitaliassa kehitettyjä teknisiä ratkaisuja sekä Digitalian omaa osaamista Kansalaisarkiston lisäksi. Tässä vaiheessa oli jo ilmeistä, että erilaisten integraatioiden tarve oli suuri. Digitalian toiminnan ydintä on tiedon yhdistely eri toimijoiden kesken, joten ohjelmointirajapinnat tulivat merkittävään osaan yhden yhtenäisen järjestelmän tarjoamisen sijaan.

Kolmas vaihe: Lisää asiakasymmärrystä

Kolmannessa vaiheessa hankittiin lisää asiakasymmärrystä, millainen on asiakkaiden todellinen
tilanne ja tarpeet. Tähän liittyen järjestettiin työpaja, jossa analysoitiin tulokset ja ideoitiin muutokset liiketoimintakonsepteihin. Tässä vaiheessa keskityttiin enemmän osaamisen tuotteistamiseen ja jakamiseen ja vähemmän suoraan teknisillä ratkaisuilla tuotettuihin palveluihin.

Konsultti ei ole kirosana

Joskus projekti muuttuu matkan varrella hyvästä lähtötilanteen selvityksestä ja suunnitelmasta huolimatta. Niin kävi tälläkin kertaa. Kansalaisarkiston kaupallistamishankkeen sijaan lopputuloksena päädyttiinkin suunnittelemaan Digitalian ydinkyvykkyyksiä hyödyntävä liiketoimintamalli ja kokonaisarkkitehtuurin alku, joissa tärkeissä rooleissa ovat APIt eli ohjelmointirajapinnat. Näin Asiakkaat voivat kokeilla ja integroitua Digitalian tarjoamiin ratkaisuihin ja algoritmeihin.

Digitalia kiitteli onnistunutta projektia ja lopputulos oli pidetty. Digitalian loppusanat projektille kuuluikin: ”Konsultti ei ole meille enää kirosana.” Yhteistyö on jatkunut hankkeen jälkeen myös API-tuotteistusta koskevassa projektissa. Digitalia taustayhteisöineen julkaisi heinäkuussa 2019 raportin, jonka alussa kuvataan myös yhteistyöhanketta ja valotetaan digitaalisen tiedonhallinnan käytäntöjä ja ratkaisuja.

Varaa aika maksuttomaan 30 minuutin alkukartoitukseen